Văn bản Pháp lý

 • Điều khoản và Điều kiện
  Thông tin Pháp lý và Quyền Sở hữu đối với Website YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED được kiểm soát bởi Úc và Hoa Kỳ. Tất cả các hoạt động cấp vốn được bảo vệ theo giấy phép này; với Website là www.cibfx.com ("Website"), bao gồm tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED, là và tiếp tục vẫn thuộc quyền sở hữu duy nhất của Công ty. Tất cả các quyền được bảo lưu trong và cho Công ty. YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED là chủ sở hữu của tất cả các tài sản sở hữu trí tuệ, bao gồm cả tên thương mại, nhãn hiệu, logo và thương hiệu trong và duy nhất thuộc về YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED tại mọi thời điểm. Trừ trường hợp được quy định trái ngược khác đi, bản quyền trong HTML cơ sở, văn bản, đồ họa, clip âm thanh, video clip và thông tin cũng như tài liệu khác thuộc sở hữu của Công ty. Không có chủ thể hoặc thực thể nào được phép thay đổi, sửa đổi, sao chép, phân phối, hiển thị, khai thác, truyền dẫn, chép lại, phân phối lại, sao chụp, đăng tải, lưu trữ hoặc dịch sang bất kỳ hình thức nào khác, bất kỳ tài liệu hoặc phương tiện truyền thông nào từ Website, khi không nhận được sự cho phép trước bằng văn bản từ YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED.

  Truy cập vào Website và Tuyên bố Miễn trừ
  Bằng việc truy cập vào và/hoặc sử dụng Website và các dịch vụ được cung cấp, Người dùng Website đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu trong văn bản này, vào bất kỳ thời điểm nào, tại bất kỳ địa điểm nào. Bằng toàn quyền quyết định của mình, Công ty được quyền tạm ngừng, thay đổi, sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ quyền truy cập nào đến Website, hoặc bất kỳ phần nào của Website, bao gồm cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua Website, vào bất kỳ thời điểm nào, và Công ty sẽ không xem xét bất kỳ khiếu kiện nào liên quan đến các hành động đó. Công ty có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện, thông tin và tài liệu trong Website, vào bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo trước và do vậy Người dùng phải cập nhật mọi thông tin và hoặc thay đổi đối với Website. Người dùng chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, luật lệ, quy định, chỉ thị áp dụng tại quốc gia cư trú của mình. Người dùng Website sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Website hoặc bất kỳ hành vi trái pháp luật nào liên quan đến Website đó. Người dùng hiểu rằng Website không phải là một sự chào mời để mua hoặc chào bán bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào, cho bất kỳ chủ thể và/hoặc thể nhân nào, tại bất kỳ khu vực pháp lý nào, trong đó sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó được xem là bất hợp pháp theo quy định pháp luật của khu vực pháp lý cụ thể đó. Người dùng có thể truy cập Website ở mọi nơi trên thế giới và do vậy một số công cụ tài chính được mô tả trong Website có thể không được phép đầu tư tại một số khu vực, bởi vậy trong các trường hợp đó Người dùng phải giữ cho Công ty không bị tổn hại từ bất kỳ hậu quả nào mà có thể xảy ra xuất phát từ bất kỳ quy định cấm và/hoặc hạn chế nào. Giao dịch các công cụ tài chính có thể dẫn đến cả trường hợp bị lỗ và có lời. Công ty không cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho công dân và cư dân của Hoa Kỳ, Công dân của Anh Quốc & công dân Israel, công dân của Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng như công dân và cư dân của St. Vincent và the Grenadines.

  Các điều khoản và điều kiện này bổ sung cho bất kỳ thỏa thuận nào hoặc (các) văn bản bổ sung giữa Công ty và Người dùng.
  Người dùng chịu trách nhiệm và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng và lưu trữ thông tin trên Máy tính của Người dùng hoặc Phương tiện khác để có thể truy cập và sử dụng Website.
  Công ty không bảo đảm khả năng có thể truy cập Website và/hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào tại mọi thời điểm hoặc ở bất kỳ địa điểm nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mang tính hậu quả, ngẫu nhiên, có tính chất đặc biệt, trừng phạt hoặc làm gương, có bất kỳ tính chất nào, phát sinh từ bất kỳ trường hợp sử dụng hoặc việc không thể sử dụng được Website hoặc bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào, đồng thời Công ty cũng không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất và thiệt hại giao dịch nào có thể phát sinh từ việc sử dụng hoặc mất khả năng sử dụng Website và/hoặc nội dung của bên thứ ba, bất kỳ sự bất tiện hoặc trì hoãn nào, bao gồm bất kỳ tổn thất nào được gây ra bởi nguyên nhân không thuộc quyền kiểm soát của Công ty, bao gồm các sự cố về đường truyền thông tin dữ liệu. Bằng việc sử dụng Website, Người dùng đồng ý sẽ bồi thường và giữ cho Công ty và bất kỳ bên thứ ba cung cấp nội dung nào không bị tổn hại trước và đối với bất kỳ và toàn bộ các yêu cầu bồi thường, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phí tổn và chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn phí thuê luật sư) phát sinh từ việc sử dụng Website của YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện.

  Dữ liệu
  Dữ liệu được cung cấp qua Website chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và sử dụng cá nhân. Người dùng có thể tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia cố vấn độc lập về đầu tư, tài chính, pháp lý và thuế, nếu muốn, trước khi quyết định đầu tư. Không nên đọc, diễn giải hoặc hiểu tất cả các thông tin được cung cấp thông qua Website là bất kỳ sự tư vấn đầu tư nào của Công ty hoặc Nhân viên, Cán bộ, Giám đốc, Công ty Liên kết, Đại lý, Nhà cung cấp Dịch vụ và/hoặc Bên cấp phép. Website này không xem xét đến bất kỳ mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc yêu cầu cụ thể nào của bất kỳ Người dùng nào. Bất kỳ người và/hoặc thực thể nào cũng đều cần phải xem xét kỹ lưỡng tình hình tài chính của mình trước khi tham gia bất kỳ giao dịch và/hoặc Thỏa thuận nào.
  Mọi thông tin, được Công ty thu thập từ một Người dùng thông qua việc sử dụng Website, được bảo mật vào mọi thời điểm và để phục vụ các mục đích hợp pháp. Thông tin được thu thập đó chỉ được tiết lộ trong trường hợp có yêu cầu của bất kỳ cơ quan giám sát liên quan nào hoặc yêu cầu pháp lý buộc Công ty phải tiết lộ thông tin đó hoặc trong trường hợp cần thiết phải tiết lộ thông tin đó để bảo vệ mọi nghĩa vụ và/hoặc quyền hợp pháp của Công ty.

  Cookie
  Công ty có thể sử dụng "Cookie", những tệp tin nhỏ có chứa thông tin mà các Website sử dụng để theo dõi khách truy cập Website. Công ty đo lường hoạt động của Website thông qua việc sử dụng "Cookie". Công ty có thể truy cập Cookie trên Máy tính của Người dùng để thu thập thông tin liên quan đến việc Website, biểu ngữ và/hoặc quảng cáo nào cho phép Người dùng truy cập Website của Công ty. Các chi tiết được gửi qua Cookie sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích quảng bá hoặc tiếp thị trực tiếp nào khi chưa có sự Chấp thuận Trước của Người dùng.

  Thanh toán và Sự an toàn cho Quỹ
  Người dùng chịu sự ràng buộc theo bất kỳ thỏa thuận nào mà Người dùng đã ký và theo đó đồng ý và chấp nhận các phương thức thanh toán trực tuyến do Công ty cung cấp. Các yêu cầu Gửi tiền và Rút tiền được thực hiện theo (các) thỏa thuận được ký kết giữa Người dùng và Công ty. Các yêu cầu rút tiền chỉ có hiệu lực sau khi Công ty tiếp nhận và phê duyệt (các) yêu cầu đó.
  Công ty hợp tác với một số ngân hàng hạng nhất và quỹ của khách hàng được nắm giữ trên các tài khoản tách biệt, theo các Chính sách và Quy trình của Công ty, đảm bảo sự an toàn liên tục cho quỹ. Công ty là một thành viên của Quỹ Bồi thường của Nhà đầu tư.
  Xin lưu ý: Do luật phòng ngừa gian lận và chống rửa tiền, các tài khoản chưa từng giao dịch sẽ không thể rút tiền trong vòng 30 ngày làm việc không có hoạt động nào và phải hoàn thành hoạt động giao dịch trong đó sử dụng tới 10% tín dụng của tài khoản

  Các Trang Liên kết và Giới hạn Trách nhiệm
  Quyền truy cập Website là quyền không độc quyền, không chuyển nhượng được và tuân thủ các điều khoản và điều kiện, bao gồm toàn bộ (các) thỏa thuận khác được Người dùng ký kết. Website có thể có chứa các siêu liên kết dẫn tới Website của bên thứ ba và do đó Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc độ chính xác của thông tin trên bất kỳ trang nào trong số các trang đó và do đó không chứng thực nội dung trên các trang đó. Website của Công ty được cung cấp tới Người dùng "THEO NGUYÊN TRẠNG" và/hoặc "KHI KHẢ DỤNG". Công ty không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả các bảo đảm ngầm định.
  Công ty, bao gồm Nhân viên, Cán bộ, Giám đốc, Công ty Liên kết, Đại lý, Nhà cung cấp Dịch vụ và Bên cấp phép, không bảo đảm tính chính xác, tính đầy đủ, tính hoàn chỉnh của thông tin, sản phẩm và/hoặc dịch vụ có trên Website và miễn trừ rõ ràng trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, sự gián đoạn, tổn thất, thiệt hại hoặc nội dung không chính xác nào về thông tin, sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Website.
  Việc chấm dứt tài khoản được xử lý theo (các) thỏa thuận được ký kết giữa Công ty và Người dùng. Một trong hai bên tham gia Thỏa thuận có thể bắt đầu việc chấm dứt tài khoản và thông báo cho bên còn lại bằng văn bản bằng các phương thức gửi thông báo hợp pháp.
  Bảo mật

  Thông tin cá nhân hoặc tài chính, do Người dùng cung cấp, sẽ không được tiết lộ, cung cấp, bán hoặc trao đổi với bất kỳ bên thứ ba nào. Trong rất ít các trường hợp, nếu Công ty được cơ có thẩm quyền hoặc cơ quan giám sát liên quan yêu cầu, (các) thông tin có thể được tiết lộ trong các trường hợp đó. Thông thường, thông tin của Người dùng sẽ vẫn thuộc sở hữu của Công ty và được bảo mật tại mọi thời điểm.
  Người dùng có trách nhiệm bảo mật mọi số tài khoản và/hoặc mật khẩu và/hoặc thông tin đăng nhập tại mọi thời điểm. Người dùng ủy quyền cho Công ty làm theo mọi chỉ dẫn được tiếp nhận trên tinh thần thiện chí.

  Luật Áp dụng và Thẩm quyền Xét xử
  Việc truy cập và sử dụng Website, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua Website, chịu sự điều chỉnh theo pháp luật của Cộng hòa Vanuatu. Đồng thời, Người dùng của Website của YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED phải tuân thủ thẩm quyền xét xử của các Tòa án của Cộng hòa Vanuatu
  Không làm giới quy định chung nói trên, Người dùng không được khai thác nội dung của Website cho mục đích thương mại hoặc đưa nội dung của Website vào hoặc sử dụng cùng bất kỳ sản phẩm nào khác được tạo hoặc phân phối bởi Người dùng hoặc sao chép nội dung của Website sang một Website của chính Người dùng hoặc một Website khác của Người dùng khi chưa được Công ty cho phép từ trước.
  Trong trường hợp vì bất kể lý do gì, bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được cho là không có hiệu lực hoặc không có khả năng thực thi, điều khoản đó sẽ được loại trừ và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.
  Bất kỳ bản dịch nào đối với nội dung của Website, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua Website, đều được thực hiện với thiện chí là mang lại sự thuận tiện cho Người dùng. Trong trường hợp có sự bất đồng giữa nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau, Phiên bản tiếng Anh của Website sẽ được ưu tiên áp dụng.
  Báo cáo Rủi ro
  YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED được kiểm soát bởi Úc và Hoa Kỳ cùng các công ty thành viên; 207 Regent Street, LONDON, W1B 3HH, VƯƠNG QUỐC ANH. Mã số đăng ký: 09762074 và YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED được thành lập tại St. Vincent với Mã số Công ty 22814 IBC 2015. Giao dịch công cụ tài chính không phù hợp với số đông công chúng. Nhiều khả năng các quỹ được sử dụng cho việc giao dịch các công cụ tài chính đó sẽ làm tổn thất một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư của bạn. Bạn nên xem xét kỹ lưỡng xem việc giao dịch (các) công cụ tài chính có phù hợp với bạn không khi xét đến kinh nghiệm, mục tiêu, nguồn lực tài chính và bất kỳ tình huống liên quan nào khác. Bạn cần hiểu tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch công cụ tài chính và, nếu cần, hãy tham khảo ý kiến tư vấn độc lập.
  Mọi giao dịch liên quan đến công cụ tài chính đều được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và bạn phải tự chịu rủi ro. Sẽ có nhiều rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch, đồng thời lợi nhuận từ giao dịch sẽ không được đảm bảo, trong đó (các) kết quả trong quá khứ/kết quả trước đây không đảm bảo/thể hiện kết quả trong tương lai.
  Công ty không bảo đảm khả năng có thể truy cập Website và/hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào tại mọi thời điểm hoặc ở bất kỳ địa điểm nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mang tính hậu quả, ngẫu nhiên, có tính chất đặc biệt, trừng phạt hoặc làm gương, có bất kỳ tính chất nào, phát sinh từ bất kỳ trường hợp sử dụng hoặc việc không thể sử dụng được Website hoặc bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào, đồng thời Công ty cũng không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất và thiệt hại giao dịch nào có thể phát sinh từ việc sử dụng hoặc mất khả năng sử dụng Website và/hoặc nội dung của bên thứ ba, bất kỳ sự bất tiện hoặc trì hoãn nào, bao gồm bất kỳ tổn thất nào được gây ra bởi nguyên nhân không thuộc quyền kiểm soát của Công ty, bao gồm các sự cố về đường truyền thông tin dữ liệu. Bằng việc sử dụng Website, Người dùng đồng ý sẽ bồi thường và giữ cho Công ty và bất kỳ bên thứ ba cung cấp nội dung nào không bị tổn hại trước và đối với bất kỳ và toàn bộ các yêu cầu bồi thường, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phí tổn và chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn phí thuê luật sư) phát sinh từ việc sử dụng Website của YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện.

  Dữ liệu
  Rủi ro ở mức độ cao khiến cho bạn có thể gây ra tổn thất/thiệt hại đối với toàn bộ hoặc một phần số vốn/tiền đầu tư. Một khoản đầu tư cho bất kỳ công cụ tài chính nào đều có nhiều rủi ro và số tiền được đầu tư có thể sẽ thay đổi, trong đó bạn chấp nhận rủi ro gây ra tổn thất/thiệt hại nhưng đồng thời sẽ tồn tại một khả năng, đó là lợi nhuận/doanh lợi có thể được hiện thực hóa. Giao dịch trên (các) hệ thống giao dịch điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro vì dễ phải hứng chịu rủi ro liên quan đến hệ thống trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn sự cố về phần cứng và/hoặc phần mềm. Hậu quả của bất kỳ sự cố hệ thống nào có thể là yêu cầu của bạn không được thực thi theo đúng chỉ dẫn hoặc không được thực thi. Toàn bộ các giao dịch được thực hiện sẽ do bạn tự chịu rủi ro và bạn là người duy nhất phải chịu trách nhiệm trong tất cả các tình huống. YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự trì hoãn nào trong việc truyền, gửi hoặc thực thi (các) yêu cầu của bạn do sự cố trên các thiết bị truyền thông dữ liệu hoặc do các nguyên nhân khác.
  Điều kiện thị trường và việc thực thi các quy định của một số thị trường, giờ giao dịch, giờ phòng giao dịch, v.v. có thể làm tăng rủi ro tổn thất vì khó làm hiệu lực các giao dịch hoặc thanh lý/cân đối các giao dịch mở (open position). Công ty có thể không thực thi được chỉ dẫn của bạn ở cấp độ được yêu cầu. Giao dịch với các công cụ tài chính có khả năng sinh lời tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể tác động đến cả sự thuận lợi và khó khăn của bạn.
  Trong một số trường hợp, các biện pháp bảo vệ số tiền được chuyển cho mục đích giao dịch công cụ tài chính của bạn cũng có thể có ảnh hưởng trong trường hợp một doanh nghiệp/công ty nào đó mất khả năng trả nợ/phá sản. Phạm vi mà bạn có thể khôi phục được tiền có thể chịu sự điều chỉnh của luật hoặc quy định địa phương nào đó. Ở một số khu vực pháp lý, tài sản/số tiền có thể xác định rõ cụ thể là tài sản/số tiền của bạn sẽ được phân bổ theo cách tương tự như tiền mặt để phục vụ mục đích phân bổ trong trường hợp thiếu hụt.
  Bạn hiểu rằng tiền hoa hồng, phí và các lệ phí khác có thể áp dụng và theo đó các lệ phí này sẽ ảnh hưởng/làm giảm lợi nhuận (nếu có) hoặc làm tăng tổn thất. Trước khi giao dịch công cụ tài chính, bạn cần biết về tất cả các loại lệ phí mà bạn sẽ phải trả, việc các lệ phí đó có giá trị được xác định trước hay biến đổi.
  Bạn hiểu rằng lời hay lỗ từ các giao dịch trong các hợp đồng được lập theo ngoại tệ sẽ được làm cho có hiệu lực bởi biến động tỷ giá khi cần thiết phải chuyển đổi từ loại tiền ghi trong hợp đồng thành một loại tiền khác.
  Bạn hiểu rằng YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED không bảo đảm khả năng có thể truy cập Website và/hoặc bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ tại mọi thời điểm hoặc ở bất kỳ địa điểm nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Toàn bộ các giao dịch được thực hiện cho (các) tài khoản của bạn sẽ do bạn tự chịu rủi ro và bạn là người duy nhất phải chịu trách nhiệm trong tất cả các tình huống. YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự trì hoãn nào trong việc truyền, gửi hoặc thực thi (các) yêu cầu của bạn do sự cố trên các thiết bị truyền thông dữ liệu hoặc do các nguyên nhân khác.
  Công ty, theo ý kiến hợp lý của mình, có thể xác định rằng đang tồn tại một tình huống khẩn cấp hoặc điều kiện thị trường bất thường (một "Sự kiện Bất khả kháng"). Một Sự kiện Bất khả kháng phải bao gồm nhưng không giới hạn - "bất kỳ hành động, sự kiện hoặc sự việc nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ cuộc đình công, bạo loạn hoặc bạo động, sự gián đoạn hoặc mất điện hoặc sự cố trên thiết bị điện tử hoặc thiết bị truyền thông dữ liệu nào).
  Bạn hiểu rằng sẽ có rủi ro, đó là các công cụ tài chính có thể là hoặc trở thành đối tượng chịu thuế và/hoặc bất kỳ số tiền áp dụng nào cần thanh toán theo quy định pháp luật mà bạn có trách nhiệm hoàn thành.
  Chính sách Hoàn tiền
  Trong một số trường hợp ngoại lệ, YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED có thể hoàn trả các khoản thanh toán được thực hiện bằng thẻ tín dụng.
  Trong trường hợp này, các khoản tiền sẽ được hoàn trả vào thẻ được dùng để gửi tiền.
  1. Khách hàng có quyền đóng tài khoản của mình vào bất kỳ thời điểm nào mình muốn.
  Công ty sẽ phê duyệt việc đóng tài khoản nếu:
  a. Hiện không có khoản đầu tư nào được thực hiện.
  b. Hiện không có hoạt động điều tra nào liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ hiện tại.
  2. Nếu không có khoản lệ phí nào được áp dụng với tài khoản, Công ty phải đóng tài khoản theo yêu cầu của Khách hàng.
  3. Nếu tài khoản của Khách hàng đã bị treo do vi phạm các Điều khoản Dịch vụ hiện tại hoặc do phát hiện bất kỳ hành vi lạm dụng nào của Khách hàng, quỹ sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.
  4. Công ty không phải thực hiện bất kỳ hình thức hoàn tiền nào trong trường hợp tổn thất được gây ra bởi bất kỳ lý do nào, dù được hoặc không được dự báo trước.
  5. Có thể đưa ra yêu cầu hoàn tiền trong trường hợp đã có giao dịch gửi tiền vào tài khoản nhưng khách hàng chưa thực thi bất kỳ lệnh nào.
  6. Trong trường hợp này, phương thức thanh toán được dùng để gửi tiền sẽ được sử dụng để hoàn tiền. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện cho toàn bộ số tiền, trừ khi có thỏa thuận khác.
  7. Quá trình xử lý yêu cầu hoàn tiền có thể mất đến một tuần.
  8. Toàn bộ các yêu cầu khác sẽ được coi là giao dịch RÚT TIỀN và sẽ được xử lý theo các phương thức và quy trình đó.
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua E-mail: info@yorkal.com

  Các Trang Liên kết và Giới hạn Trách nhiệm
  Xin lưu ý: Do quy định của luật phòng ngừa gian lận và chống rửa tiền, các tài khoản chưa từng giao dịch sẽ không thể rút tiền trong vòng 30 ngày làm việc không có hoạt động nào và phải hoàn thành hoạt động giao dịch trong đó sử dụng tới 10% tín dụng của tài khoản.
  Chính sách về Quyền Riêng tư
  CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

  YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo tính riêng tư và bảo mật thông tin được chia sẻ bởi người dùng và khách truy cập Website của chúng tôi. Việc sử dụng dữ liệu do bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ chịu sự điều chỉnh theo Chính sách về Quyền riêng tư này của Forex. YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu được đề cập trong Luật Quốc tế. Để xem xét các điều kiện và mối nguy hiểm do sự thay đổi về vận hành, công nghệ, biện pháp thực hành và pháp luật gây ra, chúng tôi sẽ rà soát lại Tuyên bố Chính sách này và cập nhật thêm các thông tin cần thiết mà không cần thông báo.

  YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀO?
  Khi bạn nộp đơn mở một tài khoản YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin để xử lý yêu cầu. Thông tin này có thể bao gồm các thông tin cá nhân và tài chính, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, ngày sinh, thông tin việc làm, nợ và tài sản.
  Để cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp các thông tin khác nữa. Đôi khi, pháp luật có thể yêu cầu chúng tôi lưu giữ một số thông tin về khách hàng. Trong trường hợp đó, chúng tôi thu thập thông tin thông qua các mẫu đơn và các biểu mẫu yêu cầu cung cấp thông tin khác.
  YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED CÓ THỂ THU THẬP CÁC THÔNG TIN SAU

  Thông tin cá nhân thông qua các biểu mẫu
  Thông tin tài chính thông qua các biểu mẫu và hồ sơ dịch vụ được cung cấp
  Thông tin về thói quen sử dụng Website và nền tảng giao dịch của người giao dịch
  Hồ sơ ghi lại các hoạt động giao dịch để giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
  YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED SỬ DỤNG THÔNG TIN DO NGƯỜI GIAO DỊCH CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO?
  Thông tin về người giao dịch mà YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED nắm giữ được sử dụng để:
  Tạo và quản lý tài khoản của bạn;
  Đánh giá các yêu cầu hiện tại của bạn;
  Tăng cường các nền tảng, dịch vụ và hoạt động hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
  Đưa ra cho bạn lời khuyên về giao dịch và thông tin về cơ hội tốt.

  TIẾT LỘ THÔNG TIN
  Dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan và liên quan đến các giới hạn cụ thể về thông tin nhạy cảm, YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED có thể tiết lộ thông tin về người giao dịch cho:
  Các bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia, nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn được chúng tôi ký hợp đồng thuê cho mục đích quản lý, bảo hiểm, nghiên cứu tài chính hoặc hỗ trợ tương tự;
  Giới thiệu Người môi giới (IB) mà chúng tôi có quan hệ hợp tác trong công việc;
  Tòa án, nhà cung cấp tín dụng, tòa trọng tài hoặc các cơ quan quản lý được pháp luật ủy quyền;
  Tham chiếu hoặc cơ quan báo cáo tín dụng;
  Các cá nhân được ủy quyền bởi người giao dịch có thông tin được chia sẻ.
  Nếu bạn không sẵn lòng chia sẻ bất kỳ thông tin nào với các cơ quan và nhà cung cấp dịch vụ nói trên, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản cho chúng tôi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ rút thông tin của bạn ra khỏi kho dữ liệu và sau đó hủy bỏ các dịch vụ liên quan.

  CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA YORK BUSINESS ASSOCIATES
  Cập nhật thông tin Nếu thông tin của bạn có sự thay đổi, bạn có thể gửi email thông tin mới cho YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED Theo địa chỉ info@yorkal.com trong thời gian sớm nhất có thể. Theo chỉ thị của bạn, YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED sẽ cập nhật thông tin cá nhân của bạn.
  Sử dụng Cookie Khi bạn mở một tài khoản YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED và truy cập tài khoản đó thông qua trình duyệt, bạn sẽ cần phải bật tính năng chấp nhận cookie. Cookie hay các gói nhỏ thông tin mà máy tính của bạn nhận được và có chứa mã nhận diện duy nhất. Các nền tảng và dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng cookie để giúp trình duyệt sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng, yêu cầu và sở thích của bạn. Việc này giúp YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cookie cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật nhiều mục khác nhau của dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Bạn sẽ không thể xem được các mục bảo mật của Website YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED nếu không có cookie.
  Quyền của bạn Theo luật bảo vệ dữ liệu điều chỉnh các dịch vụ của YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED, toàn bộ những người giao dịch có quyền thu thập thông tin cá nhân liên quan đến họ từ YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED và thông báo cho chúng tôi khi phát hiện bất kỳ sai sót nào. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@yorkal.com. Nếu pháp luật không có hạn chế nào về việc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ xác nhận và thực thi yêu cầu của bạn trong vòng 40 ngày kể từ khi bạn gửi yêu cầu. Bạn có thể phải chịu một số chi phí liên quan đến việc tìm, xem xét và gửi tài liệu được yêu cầu.
  (1) Từ lóng của người giao dịch ngoại hối về mức giá của bạn là mức giá thị trường chính xác.
  (2) Mức giá chính thức tính theo SDR hoặc loại tiền ấn định giá.

 • Điều khoản và Điều kiện
  Thông tin Pháp lý và Quyền Sở hữu đối với Website
  YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED được kiểm soát bởi Úc và Hoa Kỳ Toàn bộ các hoạt động cấp vốn được bảo vệ theo giấy phép này.; với Website www.cibfx.com ("Website"), bao gồm toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ do YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED cung cấp, là và sẽ vẫn là tài sản riêng của Công ty. Tất cả các quyền được bảo lưu trong và cho Công ty. YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED là chủ sở hữu của tất cả các tài sản sở hữu trí tuệ, bao gồm cả tên thương mại, nhãn hiệu, logo và thương hiệu trong và duy nhất thuộc về YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED tại mọi thời điểm. Trừ trường hợp được quy định trái ngược khác đi, bản quyền trong HTML cơ sở, văn bản, đồ họa, clip âm thanh, video clip và thông tin cũng như tài liệu khác thuộc sở hữu của Công ty. Không có chủ thể hoặc thực thể nào được phép thay đổi, sửa đổi, sao chép, phân phối, hiển thị, khai thác, truyền dẫn, chép lại, phân phối lại, sao chụp, đăng tải, lưu trữ hoặc dịch sang bất kỳ hình thức nào khác, bất kỳ tài liệu hoặc phương tiện truyền thông nào từ Website, khi không nhận được sự cho phép trước bằng văn bản từ YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED.

  Truy cập vào Website và Tuyên bố Miễn trừ
  Bằng việc truy cập vào và/hoặc sử dụng Website và các dịch vụ được cung cấp, Người dùng Website đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu trong văn bản này, vào bất kỳ thời điểm nào, tại bất kỳ địa điểm nào. Bằng toàn quyền quyết định của mình, Công ty được quyền tạm ngừng, thay đổi, sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ quyền truy cập nào đến Website, hoặc bất kỳ phần nào của Website, bao gồm cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua Website, vào bất kỳ thời điểm nào, và Công ty sẽ không xem xét bất kỳ khiếu kiện nào liên quan đến các hành động đó. Công ty có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện, thông tin và tài liệu trong Website, vào bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo trước và do vậy Người dùng phải cập nhật mọi thông tin và hoặc thay đổi đối với Website. Người dùng chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, luật lệ, quy định, chỉ thị áp dụng tại quốc gia cư trú của mình. Người dùng Website sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Website hoặc bất kỳ hành vi trái pháp luật nào liên quan đến Website đó. Người dùng hiểu rằng Website không phải là một sự chào mời để mua hoặc chào bán bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào, cho bất kỳ chủ thể và/hoặc thể nhân nào, tại bất kỳ khu vực pháp lý nào, trong đó sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó được xem là bất hợp pháp theo quy định pháp luật của khu vực pháp lý cụ thể đó. Người dùng có thể truy cập Website ở mọi nơi trên thế giới và do vậy một số công cụ tài chính được mô tả trong Website có thể không được phép đầu tư tại một số khu vực, bởi vậy trong các trường hợp đó Người dùng phải giữ cho Công ty không bị tổn hại từ bất kỳ hậu quả nào mà có thể xảy ra xuất phát từ bất kỳ quy định cấm và/hoặc hạn chế nào. Giao dịch các công cụ tài chính có thể dẫn đến cả trường hợp bị lỗ và có lời. Công ty không cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho công dân và cư dân của Hoa Kỳ, Công dân của Anh Quốc & công dân Israel, công dân của Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng như công dân và cư dân của St. Vincent và the Grenadines.
  Các điều khoản và điều kiện này bổ sung cho bất kỳ thỏa thuận nào hoặc (các) văn bản bổ sung giữa Công ty và Người dùng.
  Người dùng chịu trách nhiệm và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng và lưu trữ thông tin trên Máy tính của Người dùng hoặc Phương tiện khác để có thể truy cập và sử dụng Website.
  Công ty không bảo đảm khả năng có thể truy cập Website và/hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào tại mọi thời điểm hoặc ở bất kỳ địa điểm nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mang tính hậu quả, ngẫu nhiên, có tính chất đặc biệt, trừng phạt hoặc làm gương, có bất kỳ tính chất nào, phát sinh từ bất kỳ trường hợp sử dụng hoặc việc không thể sử dụng được Website hoặc bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào, đồng thời Công ty cũng không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất và thiệt hại giao dịch nào có thể phát sinh từ việc sử dụng hoặc mất khả năng sử dụng Website và/hoặc nội dung của bên thứ ba, bất kỳ sự bất tiện hoặc trì hoãn nào, bao gồm bất kỳ tổn thất nào được gây ra bởi nguyên nhân không thuộc quyền kiểm soát của Công ty, bao gồm các sự cố về đường truyền thông tin dữ liệu. Bằng việc sử dụng Website, Người dùng đồng ý sẽ bồi thường và giữ cho Công ty và bất kỳ bên thứ ba cung cấp nội dung nào không bị tổn hại trước và đối với bất kỳ và toàn bộ các yêu cầu bồi thường, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phí tổn và chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn phí thuê luật sư) phát sinh từ việc sử dụng Website của YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện.

  Dữ liệu
  Dữ liệu được cung cấp qua Website chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và sử dụng cá nhân. Người dùng có thể tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia cố vấn độc lập về đầu tư, tài chính, pháp lý và thuế, nếu muốn, trước khi quyết định đầu tư. Không nên đọc, diễn giải hoặc hiểu tất cả các thông tin được cung cấp thông qua Website là bất kỳ sự tư vấn đầu tư nào của Công ty hoặc Nhân viên, Cán bộ, Giám đốc, Công ty Liên kết, Đại lý, Nhà cung cấp Dịch vụ và/hoặc Bên cấp phép. Website này không xem xét đến bất kỳ mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc yêu cầu cụ thể nào của bất kỳ Người dùng nào. Bất kỳ người và/hoặc thực thể nào cũng đều cần phải xem xét kỹ lưỡng tình hình tài chính của mình trước khi tham gia bất kỳ giao dịch và/hoặc Thỏa thuận nào.
  Mọi thông tin, được Công ty thu thập từ một Người dùng thông qua việc sử dụng Website, được bảo mật vào mọi thời điểm và để phục vụ các mục đích hợp pháp. Thông tin được thu thập đó chỉ được tiết lộ trong trường hợp có yêu cầu của bất kỳ cơ quan giám sát liên quan nào hoặc yêu cầu pháp lý buộc Công ty phải tiết lộ thông tin đó hoặc trong trường hợp cần thiết phải tiết lộ thông tin đó để bảo vệ mọi nghĩa vụ và/hoặc quyền hợp pháp của Công ty.

  Cookie
  Công ty có thể sử dụng "Cookie", những tệp tin nhỏ có chứa thông tin mà các Website sử dụng để theo dõi khách truy cập Website. Công ty đo lường hoạt động của Website thông qua việc sử dụng "Cookie". Công ty có thể truy cập Cookie trên Máy tính của Người dùng để thu thập thông tin liên quan đến việc Website, biểu ngữ và/hoặc quảng cáo nào cho phép Người dùng truy cập Website của Công ty. Các chi tiết được gửi qua Cookie sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích quảng bá hoặc tiếp thị trực tiếp nào khi chưa có sự Chấp thuận Trước của Người dùng.
  Thanh toán và Sự an toàn cho Quỹ

  Người dùng chịu sự ràng buộc theo bất kỳ thỏa thuận nào mà Người dùng đã ký và theo đó đồng ý và chấp nhận các phương thức thanh toán trực tuyến do Công ty cung cấp. Các yêu cầu Gửi tiền và Rút tiền được thực hiện theo (các) thỏa thuận được ký kết giữa Người dùng và Công ty. Các yêu cầu rút tiền chỉ có hiệu lực sau khi Công ty tiếp nhận và phê duyệt (các) yêu cầu đó.
  Công ty hợp tác với một số ngân hàng hạng nhất và quỹ của khách hàng được nắm giữ trên các tài khoản tách biệt, theo các Chính sách và Quy trình của Công ty, đảm bảo sự an toàn liên tục cho quỹ. Công ty là một thành viên của Quỹ Bồi thường của Nhà đầu tư.
  Xin lưu ý: Do quy định của luật phòng ngừa gian lận và chống rửa tiền, các tài khoản chưa từng giao dịch sẽ không thể rút tiền trong vòng 30 ngày làm việc không có hoạt động nào và phải hoàn thành hoạt động giao dịch trong đó sử dụng tới 10% tín dụng của
  tài khoản Các Trang Liên kết và Giới hạn Trách nhiệm Quyền truy cập Website

  là quyền không độc quyền, không chuyển nhượng được và tuân thủ các điều khoản và điều kiện, bao gồm toàn bộ (các) thỏa thuận khác được Người dùng ký kết. Website có thể có chứa các siêu liên kết dẫn tới Website của bên thứ ba và do đó Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc độ chính xác của thông tin trên bất kỳ trang nào trong số các trang đó và do đó không chứng thực nội dung trên các trang đó. Website của Công ty được cung cấp tới Người dùng "THEO NGUYÊN TRẠNG" và/hoặc "KHI KHẢ DỤNG". Công ty không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả các bảo đảm ngầm định.
  Công ty, bao gồm Nhân viên, Cán bộ, Giám đốc, Công ty Liên kết, Đại lý, Nhà cung cấp Dịch vụ và Bên cấp phép, không bảo đảm tính chính xác, tính đầy đủ, tính hoàn chỉnh của thông tin, sản phẩm và/hoặc dịch vụ có trên Website và miễn trừ rõ ràng trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, sự gián đoạn, tổn thất, thiệt hại hoặc nội dung không chính xác nào về thông tin, sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Website.
  Việc chấm dứt tài khoản được xử lý theo (các) thỏa thuận được ký kết giữa Công ty và Người dùng. Một trong hai bên tham gia Thỏa thuận có thể bắt đầu việc chấm dứt tài khoản và thông báo cho bên còn lại bằng văn bản bằng các phương thức gửi thông báo hợp pháp.

  Bảo mật
  Thông tin cá nhân hoặc tài chính, do Người dùng cung cấp, sẽ không được tiết lộ, cung cấp, bán hoặc trao đổi với bất kỳ bên thứ ba nào. Trong rất ít các trường hợp, nếu Công ty được cơ có thẩm quyền hoặc cơ quan giám sát liên quan yêu cầu, (các) thông tin có thể được tiết lộ trong các trường hợp đó. Thông thường, thông tin của Người dùng sẽ vẫn thuộc sở hữu của Công ty và được bảo mật tại mọi thời điểm.
  Người dùng có trách nhiệm bảo mật mọi số tài khoản và/hoặc mật khẩu và/hoặc thông tin đăng nhập tại mọi thời điểm. Người dùng ủy quyền cho Công ty làm theo mọi chỉ dẫn được tiếp nhận trên tinh thần thiện chí.

  Luật Áp dụng và Thẩm quyền Xét xử
  Việc truy cập và sử dụng Website, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua Website, chịu sự điều chỉnh theo pháp luật của Cộng hòa Vanuatu. Đồng thời, Người dùng của Website của YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED phải tuân thủ thẩm quyền xét xử của các Tòa án của Cộng hòa Vanuatu
  Không làm giới quy định chung nói trên, Người dùng không được khai thác nội dung của Website cho mục đích thương mại hoặc đưa nội dung của Website vào hoặc sử dụng cùng bất kỳ sản phẩm nào khác được tạo hoặc phân phối bởi Người dùng hoặc sao chép nội dung của Website sang một Website của chính Người dùng hoặc một Website khác của Người dùng khi chưa được Công ty cho phép từ trước.
  Trong trường hợp vì bất kể lý do gì, bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được cho là không có hiệu lực hoặc không có khả năng thực thi, điều khoản đó sẽ được loại trừ và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.
  Bất kỳ bản dịch nào đối với nội dung của Website, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua Website, đều được thực hiện với thiện chí là mang lại sự thuận tiện cho Người dùng. Trong trường hợp có sự bất đồng giữa nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau, Phiên bản tiếng Anh của Website sẽ được ưu tiên áp dụng.
 • Báo cáo Rủi ro
  YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED được kiểm soát bởi Úc và Hoa Kỳ cùng các công ty thành viên; 207 Regent Street, LONDON, W1B 3HH, VƯƠNG QUỐC ANH. Mã số đăng ký: 09762074 và YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED được thành lập tại St. Vincent với Mã số Công ty 22814 IBC 2015. Giao dịch công cụ tài chính không phù hợp với số đông công chúng. Nhiều khả năng các quỹ được sử dụng cho việc giao dịch các công cụ tài chính đó sẽ làm tổn thất một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư của bạn. Bạn nên xem xét kỹ lưỡng xem việc giao dịch (các) công cụ tài chính có phù hợp với bạn không khi xét đến kinh nghiệm, mục tiêu, nguồn lực tài chính và bất kỳ tình huống liên quan nào khác. Bạn cần hiểu tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch công cụ tài chính và, nếu cần, hãy tham khảo ý kiến tư vấn độc lập.
  Mọi giao dịch liên quan đến công cụ tài chính đều được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và bạn phải tự chịu rủi ro. Sẽ có nhiều rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch, đồng thời lợi nhuận từ giao dịch sẽ không được đảm bảo, trong đó (các) kết quả trong quá khứ/kết quả trước đây không đảm bảo/thể hiện kết quả trong tương lai.
  Công ty không bảo đảm khả năng có thể truy cập Website và/hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào tại mọi thời điểm hoặc ở bất kỳ địa điểm nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mang tính hậu quả, ngẫu nhiên, có tính chất đặc biệt, trừng phạt hoặc làm gương, có bất kỳ tính chất nào, phát sinh từ bất kỳ trường hợp sử dụng hoặc việc không thể sử dụng được Website hoặc bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào, đồng thời Công ty cũng không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất và thiệt hại giao dịch nào có thể phát sinh từ việc sử dụng hoặc mất khả năng sử dụng Website và/hoặc nội dung của bên thứ ba, bất kỳ sự bất tiện hoặc trì hoãn nào, bao gồm bất kỳ tổn thất nào được gây ra bởi nguyên nhân không thuộc quyền kiểm soát của Công ty, bao gồm các sự cố về đường truyền thông tin dữ liệu. Bằng việc sử dụng Website, Người dùng đồng ý sẽ bồi thường và giữ cho Công ty và bất kỳ bên thứ ba cung cấp nội dung nào không bị tổn hại trước và đối với bất kỳ và toàn bộ các yêu cầu bồi thường, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phí tổn và chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn phí thuê luật sư) phát sinh từ việc sử dụng Website của YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện.

  Dữ liệu
  Rủi ro ở mức độ cao khiến cho bạn có thể gây ra tổn thất/thiệt hại đối với toàn bộ hoặc một phần số vốn/tiền đầu tư. Một khoản đầu tư cho bất kỳ công cụ tài chính nào đều có nhiều rủi ro và số tiền được đầu tư có thể sẽ thay đổi, trong đó bạn chấp nhận rủi ro gây ra tổn thất/thiệt hại nhưng đồng thời sẽ tồn tại một khả năng, đó là lợi nhuận/doanh lợi có thể được hiện thực hóa. Giao dịch trên (các) hệ thống giao dịch điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro vì dễ phải hứng chịu rủi ro liên quan đến hệ thống trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn sự cố về phần cứng và/hoặc phần mềm. Hậu quả của bất kỳ sự cố hệ thống nào có thể là yêu cầu của bạn không được thực thi theo đúng chỉ dẫn hoặc không được thực thi. Toàn bộ các giao dịch được thực hiện sẽ do bạn tự chịu rủi ro và bạn là người duy nhất phải chịu trách nhiệm trong tất cả các tình huống. YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự trì hoãn nào trong việc truyền, gửi hoặc thực thi (các) yêu cầu của bạn do sự cố trên các thiết bị truyền thông dữ liệu hoặc do các nguyên nhân khác.
  Điều kiện thị trường và việc thực thi các quy định của một số thị trường, giờ giao dịch, giờ phòng giao dịch, v.v. có thể làm tăng rủi ro tổn thất vì khó làm hiệu lực các giao dịch hoặc thanh lý/cân đối các giao dịch mở (open position). Công ty có thể không thực thi được chỉ dẫn của bạn ở cấp độ được yêu cầu. Giao dịch với các công cụ tài chính có khả năng sinh lời tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể tác động đến cả sự thuận lợi và khó khăn của bạn.
  Trong một số trường hợp, các biện pháp bảo vệ số tiền được chuyển cho mục đích giao dịch công cụ tài chính của bạn cũng có thể có ảnh hưởng trong trường hợp một doanh nghiệp/công ty nào đó mất khả năng trả nợ/phá sản. Phạm vi mà bạn có thể khôi phục được tiền có thể chịu sự điều chỉnh của luật hoặc quy định địa phương nào đó. Ở một số khu vực pháp lý, tài sản/số tiền có thể xác định rõ cụ thể là tài sản/số tiền của bạn sẽ được phân bổ theo cách tương tự như tiền mặt để phục vụ mục đích phân bổ trong trường hợp thiếu hụt.
  Bạn hiểu rằng tiền hoa hồng, phí và các lệ phí khác có thể áp dụng và theo đó các lệ phí này sẽ ảnh hưởng/làm giảm lợi nhuận (nếu có) hoặc làm tăng tổn thất. Trước khi giao dịch công cụ tài chính, bạn cần biết về tất cả các loại lệ phí mà bạn sẽ phải trả, việc các lệ phí đó có giá trị được xác định trước hay biến đổi.
  Bạn hiểu rằng lời hay lỗ từ các giao dịch trong các hợp đồng được lập theo ngoại tệ sẽ được làm cho có hiệu lực bởi biến động tỷ giá khi cần thiết phải chuyển đổi từ loại tiền ghi trong hợp đồng thành một loại tiền khác.
  Bạn hiểu rằng YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED không bảo đảm khả năng có thể truy cập Website và/hoặc bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ tại mọi thời điểm hoặc ở bất kỳ địa điểm nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Toàn bộ các giao dịch được thực hiện cho (các) tài khoản của bạn sẽ do bạn tự chịu rủi ro và bạn là người duy nhất phải chịu trách nhiệm trong tất cả các tình huống. YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự trì hoãn nào trong việc truyền, gửi hoặc thực thi (các) yêu cầu của bạn do sự cố trên các thiết bị truyền thông dữ liệu hoặc do các nguyên nhân khác.
  Công ty, theo ý kiến hợp lý của mình, có thể xác định rằng đang tồn tại một tình huống khẩn cấp hoặc điều kiện thị trường bất thường (một "Sự kiện Bất khả kháng"). Một Sự kiện Bất khả kháng phải bao gồm nhưng không giới hạn - "bất kỳ hành động, sự kiện hoặc sự việc nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ cuộc đình công, bạo loạn hoặc bạo động, sự gián đoạn hoặc mất điện hoặc sự cố trên thiết bị điện tử hoặc thiết bị truyền thông dữ liệu nào).
  Bạn hiểu rằng sẽ có rủi ro, đó là các công cụ tài chính có thể là hoặc trở thành đối tượng chịu thuế và/hoặc bất kỳ số tiền áp dụng nào cần thanh toán theo quy định pháp luật mà bạn có trách nhiệm hoàn thành.

 • Chính sách Hoàn tiền
  Trong một số trường hợp ngoại lệ, YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED có thể hoàn trả các khoản thanh toán được thực hiện bằng thẻ tín dụng.
  Trong trường hợp này, các khoản tiền sẽ được hoàn trả vào thẻ được dùng để gửi tiền.
  1. Khách hàng có quyền đóng tài khoản của mình vào bất kỳ thời điểm nào mình muốn.
  Công ty sẽ phê duyệt việc đóng tài khoản nếu:
  a. Hiện không có khoản đầu tư nào được thực hiện.
  b. Hiện không có hoạt động điều tra nào liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ hiện tại.
  2. Nếu không có khoản lệ phí nào được áp dụng với tài khoản, Công ty phải đóng tài khoản theo yêu cầu của Khách hàng.
  3. Nếu tài khoản của Khách hàng đã bị treo do vi phạm các Điều khoản Dịch vụ hiện tại hoặc do phát hiện bất kỳ hành vi lạm dụng nào của Khách hàng, quỹ sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.
  4. Công ty không phải thực hiện bất kỳ hình thức hoàn tiền nào trong trường hợp tổn thất được gây ra bởi bất kỳ lý do nào, dù được hoặc không được dự báo trước.
  5. Có thể đưa ra yêu cầu hoàn tiền trong trường hợp đã có giao dịch gửi tiền vào tài khoản nhưng khách hàng chưa thực thi bất kỳ lệnh nào.
  6. Trong trường hợp này, phương thức thanh toán được dùng để gửi tiền sẽ được sử dụng để hoàn tiền. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện cho toàn bộ số tiền, trừ khi có thỏa thuận khác.
  7. Quá trình xử lý yêu cầu hoàn tiền có thể mất đến một tuần.
  8. Toàn bộ các yêu cầu khác sẽ được coi là giao dịch RÚT TIỀN và sẽ được xử lý theo các phương thức và quy trình đó.
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua E-mail: info@yorkal.com

  Các Trang Liên kết và Giới hạn Trách nhiệm
  Xin lưu ý: Do quy định của luật phòng ngừa gian lận và chống rửa tiền, các tài khoản chưa từng giao dịch sẽ không thể rút tiền trong vòng 30 ngày làm việc không có hoạt động nào và phải hoàn thành hoạt động giao dịch trong đó sử dụng tới 10% tín dụng của tài khoản.

 • Chính sách về Quyền Riêng tư
  CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

  YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo tính riêng tư và bảo mật thông tin được chia sẻ bởi người dùng và khách truy cập Website của chúng tôi. Việc sử dụng dữ liệu do bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ chịu sự điều chỉnh theo Chính sách về Quyền riêng tư này của Forex. YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu được đề cập trong Luật Quốc tế. Để xem xét các điều kiện và mối nguy hiểm do sự thay đổi về vận hành, công nghệ, biện pháp thực hành và pháp luật gây ra, chúng tôi sẽ rà soát lại Tuyên bố Chính sách này và cập nhật thêm các thông tin cần thiết mà không cần thông báo.

  YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀO?
  Khi bạn nộp đơn mở một tài khoản YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin để xử lý yêu cầu. Thông tin này có thể bao gồm các thông tin cá nhân và tài chính, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, ngày sinh, thông tin việc làm, nợ và tài sản.
  Để cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp các thông tin khác nữa. Đôi khi, pháp luật có thể yêu cầu chúng tôi lưu giữ một số thông tin về khách hàng. Trong trường hợp đó, chúng tôi thu thập thông tin thông qua các mẫu đơn và các biểu mẫu yêu cầu cung cấp thông tin khác.
  YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED CÓ THỂ THU THẬP CÁC THÔNG TIN SAU
  Thông tin cá nhân thông qua các biểu mẫu
  Thông tin tài chính thông qua các biểu mẫu và hồ sơ dịch vụ được cung cấp
  Thông tin về thói quen sử dụng Website và nền tảng giao dịch của người giao dịch
  Hồ sơ ghi lại các hoạt động giao dịch để giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
  YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED SỬ DỤNG THÔNG TIN DO NGƯỜI GIAO DỊCH CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO?
  Thông tin về người giao dịch mà YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED nắm giữ được sử dụng để:
  Tạo và quản lý tài khoản của bạn;
  Đánh giá các yêu cầu hiện tại của bạn;
  Tăng cường các nền tảng, dịch vụ và hoạt động hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
  Đưa ra cho bạn lời khuyên về giao dịch và thông tin về cơ hội tốt.

  TIẾT LỘ THÔNG TIN
  Dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan và liên quan đến các giới hạn cụ thể về thông tin nhạy cảm, YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED có thể tiết lộ thông tin về người giao dịch cho:
  Các bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia, nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn được chúng tôi ký hợp đồng thuê cho mục đích quản lý, bảo hiểm, nghiên cứu tài chính hoặc hỗ trợ tương tự;
  Giới thiệu Người môi giới (IB) mà chúng tôi có quan hệ hợp tác trong công việc;
  Tòa án, nhà cung cấp tín dụng, tòa trọng tài hoặc các cơ quan quản lý được pháp luật ủy quyền;
  Tham chiếu hoặc cơ quan báo cáo tín dụng;
  Các cá nhân được ủy quyền bởi người giao dịch có thông tin được chia sẻ.
  Nếu bạn không sẵn lòng chia sẻ bất kỳ thông tin nào với các cơ quan và nhà cung cấp dịch vụ nói trên, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản cho chúng tôi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ rút thông tin của bạn ra khỏi kho dữ liệu và sau đó hủy bỏ các dịch vụ liên quan.

  CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA YORK BUSINESS ASSOCIATES
  Cập nhật thông tin Nếu thông tin của bạn có sự thay đổi, bạn có thể gửi email thông tin mới cho YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED Theo địa chỉ info@yorkal.com trong thời gian sớm nhất có thể. Theo chỉ thị của bạn, YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED sẽ cập nhật thông tin cá nhân của bạn.
  Sử dụng Cookie Khi bạn mở một tài khoản YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED và truy cập tài khoản đó thông qua trình duyệt, bạn sẽ cần phải bật tính năng chấp nhận cookie. Cookie hay các gói nhỏ thông tin mà máy tính của bạn nhận được và có chứa mã nhận diện duy nhất. Các nền tảng và dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng cookie để giúp trình duyệt sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng, yêu cầu và sở thích của bạn. Việc này giúp YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cookie cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật nhiều mục khác nhau của dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Bạn sẽ không thể xem được các mục bảo mật của Website YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED nếu không có cookie.
  Quyền của bạn Theo luật bảo vệ dữ liệu điều chỉnh các dịch vụ của YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED, toàn bộ những người giao dịch có quyền thu thập thông tin cá nhân liên quan đến họ từ YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED và thông báo cho chúng tôi khi phát hiện bất kỳ sai sót nào. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@yorkal.com. Nếu pháp luật không có hạn chế nào về việc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ xác nhận và thực thi yêu cầu của bạn trong vòng 40 ngày kể từ khi bạn gửi yêu cầu. Bạn có thể phải chịu một số chi phí liên quan đến việc tìm, xem xét và gửi tài liệu được yêu cầu.
  (1) Từ lóng của người giao dịch ngoại hối về mức giá của bạn là mức giá thị trường chính xác.
  (2) Mức giá chính thức tính theo SDR hoặc loại tiền ấn định giá.