Cách thức bảo vệ các nhà đầu tư?

Trong trường hợp hệ thống cách ly tài chính, dù là YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED, hay bất kỳ tổ chức nào khác, khi không được sự cho phép của khách hàng, thì không thể được trích xuất từ tài khoản giao dịch của khách hàng. Khách hàng có thể bảo vệ các khoản tiền của mình một cách an toàn.

Liên hệ Chúng tôi